مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): مشخصات پنل، خاکریز و دیوار دور مخازن SPECIFICATION FOR TANK PADS -TANK BUNDS & BUND WALLS

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 18

Part of SPEC:


TANK PAD FOUNDATIONS

Tank pad foundations described in this specification cover all tank foundations, except cryogenic tanks.

Design

Tanks shall be supported on tank pad foundations except tanks in process and / or utilities areas, which may be supported on concrete foundations or concrete ringwalls. Concrete ringwalls shall be considered when tank internal diameter is < 5 m and full concrete foundations when tank internal diameter is < 3 m.

Tank pad foundation design for all storage tanks shall take into account the following:

The height of the tank pad foundation above the highest level of the bunded area floor shall be a minimum of 0.60 m plus the total predicted settlement of the tank over 30 years and designed following receipt of appropriate soil investigation data.

At the top of the foundation, the diameter of the foundation shall be minimum D + 3 m (with D = the nominal tank diameter for single shell tank) or D + 4 m (with D = diameter corresponding to the outer shell for double shell tanks, if any).

External slope of the tank pad shall be 2 (horizontal) for 1 (vertical). The top of the shoulder shall have a slope of 1:10 from the steel shell (or outer shell) of the tank.

Top of the tank pad foundation shall be sloped in accordance with the data of the tank manufacturer.

All tank pads (excluding water tanks and sulphur tank) shall be provided with a leak detection system consisting of a HDPE continuous membrane, which shall be installed extending beyond the area of the tank bottom plate. A drain sump fabricated from HDPE (or concrete lined with HDPE) shall be installed below the tank sump as an integral part of the membrane. A 100 mm diameter PVC or HDPE pipe sleeve complete with 25 mm diameter internal PVC tell tale drain pipe shall be routed from the sump to the leak detection pit located on the periphery of the tank pad. A geotextile filter cloth membrane, or bentonite mat liner (minimum 6 mm thick), shall be installed below the HDPE membrane. The HDPE membrane shall be covered by a 200 mm minimum thick stable permeable compacted drainage layer [Deleted] to suit the installation of the cathodic protection system.

The tank pad shall consist of a foundation ring (i.e. the shoulder and the zone under the tank shell for a distance of 1 m on the inside of the tank from the inner shell of tank) of crushed rock or similar granular material (or a concrete ring beam for tanks with a diameter between 3 and 5 m), under the tank shell.

The tank pad body foundation inside the foundation ring shall be well-compacted granular material.

A minimum 50 mm thick sand bitumen mix layer shall be applied to the top of the tank pad to the extent of the tank external radius of the base plate +100 mm. For sulphur tank, this layer shall be replaced by an oily sand layer, 50 mm thick. Before installation of these layers, tank pad foundations shall be primed and coated.

The top and side slope of the tank pad foundation shall be covered with a 100 mm thick reinforced concrete with one layer of wire mesh, from 100 mm beyond the external edge of the tank wall (beyond the sand bitumen/oily sand layer).

This layer shall be deleted when a concrete ring wall or full concrete foundation is considered.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۳ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: SPECIFICATION FOR TANK PADS -TANK BUNDS & BUND WALLS حجم: 29.41 کیلوبایت قیمت: 2500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

پی مخازن

پایه های مخزن پد شرح داده شده در این مشخصات شامل تمام پایه های مخزن، به جز مخازن یخچال است.

طرح

مخازن باید بر روی پایه مخزن مخزن، به جز مخازن در فرآیند و / یا مناطق خدماتی، که ممکن است بر پایه های بتنی یا حلقه های بتنی پشتیبانی می شود، پشتیبانی شود. هنگامی که قطر داخلی مخزن کمتر از 3 متر باشد، هنگامی که قطر داخلی مخزن <5 متر و پایه های بتنی کامل است، باید در نظر گرفته شود.

طراحی پایه مخزن پانل برای تمام مخازن ذخیره باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

ارتفاع پایه ی مخزن مخزن بالای بالاترین سطح کف زمین باید حداقل 60 متر به همراه مجموع پیش بینی شده تانک ظرف بیش از 30 سال باشد و پس از دریافت اطلاعات مربوط به تحقیقات خاک طراحی شده است.

در بالای پایه، قطر پایه باید حداقل D + 3 متر (با D = قطر مخزن اسمی برای مخزن تک پوسته) یا D + 4 متر (با D = قطر مربوط به پوسته بیرونی برای پوسته دوگانه مخازن، در صورت وجود).

شیب خارجی پد مخزن باید 2 (افقی) برای 1 (عمودی) باشد. بالای شانه باید شیب 1:10 از پوسته فولادی (یا پوسته بیرونی) مخزن باشد.

پایه پایه مخزن باید مطابق با داده های سازنده مخزن باشد.

کلیه مخازن مخزن (به استثنای مخازن آب و مخزن گوگرد) باید دارای یک سیستم تشخیص نشت شامل یک غشای مستمر HDPE باشد که باید از سطح ورق پایین تانک نصب شود. مخزن تخلیه ساخته شده از HDPE (یا بتونی حاوی HDPE) باید زیر مخزن مخزن به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از غشا نصب شود. قطر 100 میلی متر PVC یا لوله های HDPE با قطر 25 میلیمتر داخلی لوله تخلیه خطی PVC باید از مخزن به حفره تشخیص نشت واقع در حاشیه پد مخزن منتقل شود. یک G eotextile غشاء پارچه فیلتر، یا بوش حصیر بنتونیت (حداقل 6 میلی متر ضخامت)، باید زیر غشای پلی اتیلن HDPE نصب شده است. غشاء HDPE باید توسط یک لایه زهکشی فشرده شده ضخیم با ضخامت 200 میلیمتر ضخامت پوشش داده شود [حذف شده] به منظور نصب سیستم حفاظتی کاتدی.

پد مخزن باید از حلقه پایه (یعنی شانه و ناحیه زیر پوسته مخزن برای فاصله 1 متر در داخل مخزن از داخل مخزن داخلی) از سنگ خرد شده یا مواد دانه ای مشابه (یا بتن پرتو حلقه برای مخازن با قطر بین 3 تا 5 متر)، زیر پوسته مخزن.

پایه بدن بطری تانک داخل حلقه پایه باید مواد دانه ای خوب فشرده شود.

لایه مخلوط آسفالتی ضخیم حداقل 50 میلی متر ضخامت باید به بالا از پد مخزن تا میزان شعاع خارجی مخزن + 100 میلیمتر پایه اعمال شود. برای مخزن گوگرد، این لایه باید توسط یک لایه ماسه ای با ضخامت 50 میلی متر جایگزین شود. قبل از نصب این لایه ها، پایه های مخزن مخزن باید پر شده و پوشش داده شوند.

تی وی بالا و شیب جانبی از پایه و اساس پد مخزن باید با یک بتن مسلح 100 میلی متر ضخامت با یک لایه از مش سیم تحت پوشش، از 100 میلی متر فراتر از لبه خارجی دیواره مخزن (فراتر از قیر شن و ماسه / لایه شن و ماسه چرب).

هنگامی که یک دیوار حلقه بتن یا پایه بتن کامل در نظر گرفته شود، این لایه باید حذف شود.

مواد

سنگ های خرد شده

سنگ خرد شده باید دارای ویژگی های زیر باشد:

الکترود: 10/38 میلیمتر

پاکت غلاف باید به شرح زیر باشد:

ضریب مواد LOS ANGELES باید مطابق با ASTM C 131 برابر 40 باشد.

مقدار نمک کل محلول باید 3٪ (در وزن) باشد. هیچ علامتی از ماده آلی وجود ندارد.

ماده گرانول قابل نفوذ

مواد گرانول نفوذ پذیر باید دارای ویژگی های زیر باشد:

غربال: 2.36 / 37.5 میلی متر

پاکت غلاف باید به شرح زیر باشد:

منبع: ASTM " مشخصات استاندارد برای مصالح بتنی " - جدول 2

مواد گرانول

مواد دانه ای باید دارای ویژگی های زیر باشد:

غربال: 0.075 / 50 میلی متر

پاکت غلاف باید به شرح زیر باشد:

منبع: ASTM D 2940 " مشخصات استاندارد برای مواد طبقه بندی درجه بندی شده برای مبانی یا زیربناهای بزرگراه ها یا فرودگاه ها" - جدول 1

شن و ماسه قیر

لایه بالای لبه شن و ماسه باید سازگار باشد که از حفاظت کاتدیک موثر پایه مخزن جلوگیری کند. این   پیمانکار   باید با حفاظت کاتدیک تأیید شود   تامین کننده   که قیر شن و ماسه پیشنهاد شده با سیستم حفاظت کاتدیک سازگار است.

شن

شن و ماسه باید با توجه به ASTM D 3282 گروه A3 شن و ماسه خوب باشد.

منبع: ASTM 3282 - جدول 2 "طبقه بندی خاک ها و مخلوط خاک خاک"

باندر

قیر 60/70 درجه.

شن و ماسه روغنی

شن

همانطور که در 9.2.4.1

باندر

نفت سیاه؛ درصد اتصال دهنده (در حجم) باید 3: 1 تا 5: 1 باشد (ماسه: روغن).

مخلوط باید نوع مخلوط سرد باشد.

نخستین پوشش

MC 70 یا MC 250 را بردارید.

ورق HDPE

ورق HDPE باید ضخامت 2 میلیمتر داشته باشد.

لوله های تشخیص نشت

لوله های GRP، PVC یا HDPE ، به مشخصات پروژه ... "فاضلاب و مشخصات زهکشی"، بخش 12.2 اشاره دارد.

غشاء پارچه فیلتر ژئوتکستایل

ژئوتکستایل باید توزیع اندازه دهانه حفره ها را داشته باشد تا بازه متوسط فیلتر O90 بین 100 تا 300 میکرون باشد.

تصویب مواد

تمام مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز باید توسط سازنده CONSTRUCTION ارائه شود. پیمانکار ساختمانی قبل از استفاده باید تمام مشخصات مواد را برای تصویب توسط پیمانکار ارائه نماید.

این موارد شامل موارد زیر می شود، اما لزوما محدود به آن نیست:

مواد گرانولی

سنگ شناسی - محل حفاری چاله

تحلیل غربالگری

محدودیت آتتربرگ

محتوای آب

محتوای رطوبت مطلوب

محتوای نمک

ضریب لس آنجلس

محتوای ماده آلی

مخلوط قیر شن و ماسه

ارزیابی شن و ماسه

نوع قیر یا باندینگ

ترکیب ترکیبات قیر قیری

نتایج آزمایشات مارشال.

مشخصات اولیه پوشش

مشخصات ورق HDPE

خصوصیات غشاء پارچه فیلتر ژئوتکستایل

ساخت مخزن پد

ساخت پد مخزن شامل عملیات زیر است.

حفاری

خاک باید به سطح نشان داده شده در طرح های طراحی کاوش شود. شیب در لبه های برش باید 1 0.5 (افقی) برای 1 (عمودی) را به حداکثر ارتفاع 3 متر باشد. برای دامنه های دائمی با تفاوت های ارتفاع در بیش از 3 متر، شیب باید با یک برم ، حداقل 1.5 متر عرض ، همانطور که در مشخصات پروژه توضیح داده شده ... "مشخصات برای مواد خاکبرداری و ساخت و ساز"، بخش 9.1.

از آنجا که کاوش های عمده یا محلی زیر سطح آب زیرزمینی گسترش می یابد، باید اقدامات لازم برای کاهش سطح آب زیرزمینی به حداقل 0.5 متر زیر سطح حفاری صورت گیرد. تخلیه آب زیرزمینی باید مطابق با مشخصات پروژه انجام شود ... "مشخصات برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز".

مواد حفاری باید در محل برای مواد ذخیره شده، که ممکن است استفاده مجدد، و یا برای یک ماده غیر قابل استفاده برای منطقه تخلیه تایید شده، ذخیره شود.

تراکم پایین بوته

سطح حفاری باید قبل از آغاز عملیات پر شدن به درستی فشرده شود. روش پر کردن و کنترل تراکم و ارتفاع باید مطابق با پاراگراف 9.3.4 تا 9.3.6 باشد.

مرجع باید به مشخصات پروژه ... "مشخصات برای مواد و ساخت و ساز های زمین شناسی".

پر کردن

حلقه پایه مخزن باید از سنگ خرد شده مطابق بند 9.2.1 تهیه شود. غشاء HDPE باید با حداقل 200 میلیمتر ضخامت پایدار قابل نفوذ لایه زهکشی فشرده شده مطابق با بخش 9.2.2 با توجه به نصب حفاظت کاتدیک پوشش داده شود. بدن پد تانک باید از مواد گرانولیتی مطابق با بخش 9.2.3 در زیر لایه نفوذ پذیر و به خوبی به شن و ماسه درشت بالای لایه نفوذ پذیر فشرده شود.

این مواد باید در لایه های ضخیم تر از 150 میلی متر پس از تراکم قرار داده شوند و هر لایه آب می شود تا آن را به مقدار رطوبت مطلوب خود برساند و سپس قبل از قرار دادن لایه بعدی فشرده می شود.

عامل خیس شدن آب نمک زده تازه است. پخش آب باید با استفاده از یک سیستم اسپرینکل مناسب انجام شود. مقدار کلراید آب باید حداکثر 0.3٪ باشد.

روش برای قرار دادن مواد پرکننده

فشردگی باید با غلطک های مناسب انجام شود: فشاری غلتک خسته کننده سنگین یا فشرده سازی ارتعاشی سنگین.

تجهیزات مورد استفاده: نوع، کیفیت، شماره و غیره باید قبل از استفاده از تأیید CONTRACTOR دریافت کنند.

تعداد گذرها پس از آزمایشات آزمون، با موافقت با پیمانکار تعیین می شود. عملیات تراکم باید از مرز خارجی قسمت شروع شود تا به سمت مرکز، در امتداد جهت شعاعی شیب پد، درمان شود.

مرجع باید به مشخصات پروژه ... "مشخصات برای مواد و ساخت و ساز های زمین شناسی".

کنترل

چک های کنترل باید با فرکانس زیر انجام شود:

در مواد پر شده

تجزیه و تحلیل غربال                             }

محتوای رطوبت                             }

محدودیت آتتربرگ                             }               برای هر 500 متر مکعب مواد

محتوای نمک                                           }

معادل شن و ماسه                             }

کنترل ضخامت

اندازه گیری های تراکم باید در محل با اندازه گیری چگالی هسته یا با روش بلوری لاستیکی و یا هر روش دیگر مرتبط با ماهیت خاک مطابقت داشته باشد و در کدهای بین المللی (ASTM) شرح داده شده و مورد تایید قراردادی قرار گیرد.

پیمانکار نوع تجهیزات را تأیید می کند.

این تست ها باید بر اساس پایه مخزن درجه بندی شده و برای هر لایه خاک فشرده پس از تراکم بر اساس یک آزمون در هر 500 متر مربع (با حداقل مقدار 3 آزمون) در مکان های تعریف شده توسط CONTRACTOR انجام شود.

علاوه بر اندازه گیری چگالی:

آزمایش بارگذاری پلیت باید بر روی پایه بنیاد درجه (حفره ای) قبل از قرار دادن لایه اول و لایه های پر شده با روش زیر بر اساس قطر صفحه انجام شود.

برای صفحات قطر 300 میلی متر: آزمایش هر دو (2) لایه های گسترش یافته

برای صفحات قطر 450 میلی متر: آزمایش هر سه (3) لایه های گسترش

برای صفحات قطر 600 میلیمتر (و بیشتر): آزمایش هر چهار (4) لایه های گسترش یافته

در پایه مخزن حفاری و در هر لایه آزمایش شده، دو آزمایش (2) آزمایش بارگذاری باید با فشار متغیر از 0.0 تا 0.3 MN / m² (در یک مرحله تک) برای مخازن کوچک انجام شود

(مخازن با قطر ≤ 30 متر) و چهار آزمایش (4) آزمایش بارگذاری برای مخازن بزرگ (مخازن با قطر> 30 متر).

پیمانکار باید محل تست بارگذاری این صفحه را نشان دهد که باید تمام سطح لایه را پوشش دهد.

نتایج

اندازه گیری تراکم

ارزش 95٪ M DD (حداکثر تراکم خشک - Proctor اصلاح شده) مطابق با ASTM D 1557 برای تمام اندازه گیری ها در پایه مخزن درجه بندی مخزن و پایه مخزن مخزن بدست می آید.

آزمایش بارگذاری صفحات

مدول الاستیک ما از خاک باید باشد:

> 30 MN / m² برای پایه پایه مخزن حفاری و پر کردن داخلی.

> 50 MN / m² برای حلقه پایه مخزن مخزن (اما> 70 MN / m² برای لایه نهایی در بالا) برای طراحی، فرمول زیر باید استفاده شود:

E = 1.5Q * B (1 - u2)

2 ثانیه

با:

E:               مدول الاستیک (MN / m²)

s:               محل سکونت (متر)

ب:               قطر صفحه (m)

تو:               ضریب پواسون = 0.3

س:               استرس تحت صفحه (MN / m²)

کنترل ارتفاع و ضخامت

سطح پر شدن باید بر روی شبکه 10 × 10 متر کنترل شود.

حداکثر ضخامت قابل قبول ضخامت در رابطه با ضخامت مورد تجویز باید ± 50 میلیمتر (برای هر لایه) باشد.

حداکثر تغییرات قابل قبول سطوح نسبت به سطوح پایان شده باید:

± 13 میلیمتر در پایه لایه های پوشش (آسفالت شن و ماسه / بتمنس / سیمان).

در جایی که یک حلقه بتونی تحت پوسته قرار می گیرد، بالای سر حلقه در هر 10 متر دور و در حدود ± 6 میلیمتر در محدوده کل اندازه گیری شده از ارتفاع متوسط باید ± 3 میلیمتر باشد.

شن و ماسه

سطح زنجیر پایه مخزن در سنگ خرد شده باید با ماسه های زیبا بسته شود تا سطح صاف قبل از نصب ژئوتکستایل، غشاء HDPE و سیستم حفاظتی کاتد ایجاد شود. ماسه مطابق بند 9.2.2.1 می تواند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد. تراکم باید با فشردگی سبک یا متوسط باشد.

نخستین پوشش

قبل از شن و ماسه قیر یا شن و ماسه پوسته پوسته پوسته و پوشش بتن انجام می شود، سطح بالا و شیب پد مخزن باید با قطع بر روی سطوح مرطوب، مهر و موم شده باشد.

برش با توجه به پاراگراف 9.2.3 باید با سرعت 1.5 تا 2.0 کیلوگرم در متر مربع گسترش یابد. مقدار باید توسط مقدار جذب شده توسط ماده پد مخزن در مدت 8 ساعت تعیین شود.

کت اصلی باید 1 تا 2 سانتیمتر به فشرده سازی فشرده شود. تجهیزات ریخته گری باید با دستگاه ای که امکان پوشش یکنواخت سیلر را در یک عرض قابل تنظیم فراهم می کند و با یک پمپ متناسب با فشار مجدد مخلوط، امکان پذیر باشد.

بر روی مفاصل طولی بایستی از عایق کت آب بندی اجتناب شود. ترافیک در طول دوره خشک شدن بر روی پوشش کتانی ممنوع است. در مناطقی که سطوح پوسته پوسته شدن رخ داده است، بیش از حد باید جارو برقی و یا ریشه دار و سطح به درستی مقیاس داده شود.

سطوح بنیاد تانک پد

ماده

مواد چسبنده باید بتونی قیر یا شن و ماسه و پوشش بتنی باشد. این باید بر روی فشرده پر شده پر شود. مواد پوشش باید بنیاد مخزن را تا 1.5 متر خارج از پایه مخزن مخزن پوشش دهد.

شن و ماسه یا شن و ماسه

قیر شن و ماسه یا ماسه روغنی با توجه به پاراگراف 9.2.2 یا 9.2.3 باید با استفاده از یک غلتک سبک یا سبک فشرده شوند.

پوشش بتنی

بوته خارج از شن و ماسه (یا شن و ماسه روغنی)، دامنه های بالا و پایین پایه مخزن مخزن باید با بتن ضخیم 100 میلی متری تقویت شده با یک لایه مش سیم در یک لایه ژئوتکستایل پوشیده شود. بتن و مش سیم باید مطابق با مشخصات پروژه ... "مشخصات برای کارهای بتنی"، ژئوتکستایل باید مطابق بند 9.2.6 باشد.

کنترل ضخامت برای کفپوش

ضخامت پوشش باید کنترل شود:

با میله فلزی در حالی که پخش انجام می شود و قبل از تراکم.

در مرز لایه فقط گسترش و فشرده شده است.

با نمونه برداری هسته.

تحویل مورد نیاز به شرح زیر است:

ضخامت نظری:

5 سانتی متر برای قیر قیری یا ماسه ای روغنی.

حداقل ضخامت مطلق:

4 سانتی متر برای قیر قیری یا شن و ماسه روغنی.

حداکثر ضخامت:

5.5 سانتی متر برای قیر قیری یا ماسه ای روغنی.

در نهایت، ضخامت متوسط که به وسیله تقسیم ظرفیت نصب شده توسط ناحیه صورت گرفته، محاسبه می شود تا بررسی شود که آیا ضخامت در حدود ± 10٪ از تئوری است.

لوله های تشخیص نشت

لوله های تشخیص نشت باید مطابق با طراحی قرار گیرد. آنها باید از چهره خارجی پایه مخزن مخزن حداقل 100 میلی متر را طراحی کنند.

بتن کار می کند

تمام کارهای بتنی (دیوار حلقه بتن، راه پله ها ...) مطابق با مشخصات پروژه می باشد ... "مشخصات برای کارهای بتنی".

تحمل ساخت و ساز

تحمل باید مطابق با API STD 650 باشد - فصل 5.5.5.

حفاظت کاتدیک

مخازن ذخیره سازی بالای سطح زمین باید با سیستم محافظ کاتدیک فعلی تحت تأثیر قرار گیرد تا از زیرین صفحات مخزن محافظت شود.

ترتیب نهایی سیستم حفاظت کاتدیک در مرحله فاز مهندسی جزئیات نهایی می شود.

حفاظت در طول ساخت و ساز

برای ساخت مخزن، بطری پایه مخزن باید با یک ماسه گسترده 2 متر محافظت شود. غشای ژئوتکستایل یا پلی اتیلن باید بین بنیاد مخزن و این خاکی قرار گیرد. این خاکریز (از جمله ورقه ژئوتکستایل یا پلی اتیلن) پس از آزمایش آب در انتهای ساخت و ساز حذف می شود.

این خاکریز باید از مواد استخراج شده در طول حفاری ساخته شود.

بدون تراکم سنگین مورد نیاز است

DIKES مخزن

مخازن هیدروکربن عمومی

در صورت لزوم، این مخازن باید در یک محوطه بسته با بخش های جداگانه محصور شوند.

در صورتی که مخازن بسته بندی شده به منظور پرکردن یا برش زهکش های مربوطه مطابق با ... "مشخصات برای مواد و ساخت و ساز در زمین های خاکی " باشد. سطح پایینی تانک تانک باید با حداقل شیب 1٪ از پایین پایه تانک مخزن تا بوند پایه دیوار

کف دایک باید توسط یک بتونی بتونی با ضخامت 100 میلی متر تحت شرایط "پوشش کف وظیفه" توصیف شده در مشخصات کاری ... "مشخصات برای جاده ها و سنگ فرش" پوشیده شده است.

مخازن دو ستون

در صورت وجود هر دوک برای تانکهای دوجداره ارائه نمی شود. شیب عمومی برای تخلیه آب سطحی باید مورد توجه قرار گیرد.

مخازن آب

هیچ تکه ای برای تانک های آب وجود ندارد. شیب عمومی برای تخلیه آب سطحی باید مورد توجه قرار گیرد.

باند دیوارها

شرح

دیوارهای باند باید با دامنه های جانبی 2 (افقی) برای 1 (عمودی) ساخته شوند. ارتفاع دیوارهای باند باید از حجم مایع که باید حفظ شود به همراه یک تخته آزاد تعیین شود . با اشاره به مشخصات پروژه، ... معیارهای طرح بندی گیاه، ارتفاع موثر باند باید ارتفاع ساخته شده باشد که مقدار آن کم است تا بتواند برای ادغام، حل و فصل (بیش از 30 سال) و فرسایش احتمالی پر شود. این "کمک هزینه آزاد هواپیما" باید باشد:

150 میلی متر برای 0.6 تا 1.2 متر ارتفاع موثر

225 میلی متر برای ارتفاع مؤثر 1.5 متر

300 میلی متر برای 1.8 متر ارتفاع موثر، به علاوه 50 میلی متر برای هر 0.3 متر ارتفاع بیش از 1.8 متر است.

حداقل عرض در بالای دیوارهای باند باید 0.6 متر باشد. ترتیب نهایی دیوارهای باند باید در فاز مهندسی جزئیات نهایی شود.

بدون دیوار بوند باید برای مخازن پوسته دو، در صورت وجود، و مخازن آب در نظر گرفته. ترجیحا هیچ لوله ای نباید به باندوال نفوذ کند. اگر چنین نفوذی اجتناب ناپذیر باشد، جزئیات ساخت و ساز باید توسعه یابد تا اطمینان حاصل شود که دیوار به اثبات ناپذیری ادامه می یابد و باید برای تأیید به پیمانکار ارسال شود.

در بخش خدمات، دیوارهای بتونی ممکن است دیوارهای باند را جایگزین کنند .

ساخت و ساز

زمین کوهستانی باید یک کلید خوب ارائه کند. سطوح شیب باید به سطح تشکیل شده تایید شود تا یک کلید خوب به وجود آید. درجه زیر دیوارهای باند باید به عمق 150 تا 300 میلی متر، رطوبت و فشرده سازی به طور متوسط تراکم نه کمتر از 95٪ از حداکثر تراکم خشک (MDD)، بدون نتیجه تست فردی کمتر از 90٪ MDD، به ترتیب در ASTM D 1557 (Proctor Modified). دیوارهای باند باید با خاک طبیعی (ماسه های شنی) ساخته شوند، اما نباید بیش از 2 درصد ماده آلی یا هر عنصر مضر دیگر داشته باشند.

دیواره های باند پر شده باید در لایه های بیش از 200 میلی متر از عمق شل، رطوبت و فشرده سازی به تراکم متوسط حداقل 90٪ MDD، بدون نتیجه تست فردی کمتر از 85٪ MDD، به عنوان در ASTM D1557 پروکت اصلاح شده). تست های فشرده سازی برای باند ها نباید کمتر از یک مجموعه از 3 آزمایش آزمایش تراکم میدان در هر 100 متر طول باند یا هر 200 متر مکعب خاک باشد.

دیوارهای باند باید بزرگتر (حداقل 0.5 متر) ساخته شوند و به پروفیل هایی که در نقشه های بعد از تراکم نشان داده شده اند، برش داده شود.

هر سوراخ هایی که برای خطوط لوله یا سایر مقادیر ساخته شده یا به سمت آن قرار گرفته اند باید در فاصله های عمودی 200 میلی متر باشد. هر تراس باید عرض 600 میلیمتری با شیب 30 درجه بین تراسها باشد. مواد کامپوزیتی که در مجاورت چنین حفره هایی قرار دارند باید به اندازه کافی در برابر نفوذ آب محافظت شوند و سوراخ ها باید به اندازه ی باقی مانده از باند، کاملا انباشته شوند.

چهره داخلی و خارجی و سطح بالای bundwall باید 100 عدد باشد بتن ضخیم بتن تقویت شده با یک لایه مش، همانطور که در دیوار زمین باند نشان داده شده است - طراحی معمولی ... بتن باید مطابق با مشخصات پروژه باشد ... "مشخصات برای کارهای بتنی"

لایه بتنی (ضخامت 100 میلیمتر) و مفاصل باید مطابق با "سنگ ریزه کاری"، دقیق در مشخصات ... "مشخصات برای جاده ها و سنگ فرش".

[حذف شده]. چهره خارجی باید یک خط از مافول ها را شامل شود. قطر 100 میلی متر قطر پلاستیک PVC یا HDPE با 25 میلی متر قطر داخل لوله داخلی لوله PVC باید حدود 500 میلی متر طول در 1 (عمودی) برای شیب 10 (افقی)، واقع در 100 میلی متر بالای پایه دیواره های باند در 3 متر حداکثر مرکز به عنوان نشان داده شده در دیوار زمین باند - نقشه برداری معمولی ....

دیوارهای باند باید به صورت صحیح به ارتفاع مورد نیاز شکل داده شوند. ارتفاع هر نقطه و خط هر لبه یا مرکز دیوارهای باند باید مطابق با آنچه که در نقاشی های داخل تحمل ها در جدول زیر نشان داده شده باشد.TANK PAD FOUNDATIONS

Tank pad foundations described in this specification cover all tank foundations, except cryogenic tanks.

Design

Tanks shall be supported on tank pad foundations except tanks in process and / or utilities areas, which may be supported on concrete foundations or concrete ringwalls. Concrete ringwalls shall be considered when tank internal diameter is < 5 m and full concrete foundations when tank internal diameter is < 3 m.

Tank pad foundation design for all storage tanks shall take into account the following:

The height of the tank pad foundation above the highest level of the bunded area floor shall be a minimum of 0.60 m plus the total predicted settlement of the tank over 30 years and designed following receipt of appropriate soil investigation data.

At the top of the foundation, the diameter of the foundation shall be minimum D + 3 m (with D = the nominal tank diameter for single shell tank) or D + 4 m (with D = diameter corresponding to the outer shell for double shell tanks, if any).

External slope of the tank pad shall be 2 (horizontal) for 1 (vertical). The top of the shoulder shall have a slope of 1:10 from the steel shell (or outer shell) of the tank.

Top of the tank pad foundation shall be sloped in accordance with the data of the tank manufacturer.

All tank pads (excluding water tanks and sulphur tank) shall be provided with a leak detection system consisting of a HDPE continuous membrane, which shall be installed extending beyond the area of the tank bottom plate. A drain sump fabricated from HDPE (or concrete lined with HDPE) shall be installed below the tank sump as an integral part of the membrane. A 100 mm diameter PVC or HDPE pipe sleeve complete with 25 mm diameter internal PVC tell tale drain pipe shall be routed from the sump to the leak detection pit located on the periphery of the tank pad. A geotextile filter cloth membrane, or bentonite mat liner (minimum 6 mm thick), shall be installed below the HDPE membrane. The HDPE membrane shall be covered by a 200 mm minimum thick stable permeable compacted drainage layer [Deleted] to suit the installation of the cathodic protection system.

The tank pad shall consist of a foundation ring (i.e. the shoulder and the zone under the tank shell for a distance of 1 m on the inside of the tank from the inner shell of tank) of crushed rock or similar granular material (or a concrete ring beam for tanks with a diameter between 3 and 5 m), under the tank shell.

The tank pad body foundation inside the foundation ring shall be well-compacted granular material.

A minimum 50 mm thick sand bitumen mix layer shall be applied to the top of the tank pad to the extent of the tank external radius of the base plate +100 mm. For sulphur tank, this layer shall be replaced by an oily sand layer, 50 mm thick. Before installation of these layers, tank pad foundations shall be primed and coated.

The top and side slope of the tank pad foundation shall be covered with a 100 mm thick reinforced concrete with one layer of wire mesh, from 100 mm beyond the external edge of the tank wall (beyond the sand bitumen/oily sand layer).

This layer shall be deleted when a concrete ring wall or full concrete foundation is considered.

Materials

Crushed Rock

The crushed rock shall have the following characteristics:

sieve: 10 / 38 mm

The sieve envelope shall be as follows:

LOS ANGELES coefficient of material shall be 40 in accordance with ASTM C 131.

Total soluble salt content, shall be < 3 % (in weight). There shall be no trace of organic matter.

Permeable Granular Material

The permeable granular material shall have the following characteristics:

sieve: 2.36 / 37.5 mm

The sieve envelope shall be as follows:

Source: ASTM “Standard Specification for Concrete Aggregates” – Table 2

Granular Material

The granular material shall have the following characteristics:

sieve: 0.075 / 50 mm

The sieve envelope shall be as follows:

Source: ASTM D 2940 “Standard Specification for Graded Aggregate Material for Bases or Subbases for Highways or Airports” – Table 1

Sand Bitumen

The Sand Bitumen top layer shall be of a consistency that does not prevent effective cathodic protection of the tank base. The CONTRACTOR  shall confirm with the Cathodic Protection SUPPLIER  that the proposed sand bitumen will be compatible with cathodic protection system.

Sand

Sand shall be fine sand in accordance with the ASTM D 3282 group A3.

Source: ASTM 3282 – Table 2 “Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures”

Binder

Bitumen grade 60 / 70.

Oily Sand

Sand

As per 9.2.4.1

Binder

Fuel oil; percentage of binder (in volume) shall be 3: 1 to 5: 1 (Sand: Oil).

Mixing shall be cold mix type.

Prime Coating

Cut back MC 70 or MC 250.

HDPE Sheet

HDPE sheet shall have a 2 mm thickness.

Leak Detection Pipes

GRP, PVC or HDPE pipes, refer to project specification ... “Sewers and Drainage Specification”, section 12.2.

Geotextile Filter Cloth Membrane

Geotextile shall have a size distribution of pore openings such that the mean filtration opening O90, is between 100 and 300 microns.

Approval of Materials

All materials to be used in the construction shall be supplied by CONSTRUCTION CONTRACTOR. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall supply all characteristics of materials for approval by CONTRACTOR before use.

These shall include, but not necessarily limited to, the following items:

Granular material

lithology - location of borrow pits

sieve analysis

Atterberg limits

water content

optimum moisture content

salt content

Los Angeles coefficient

organic matter content

Sand bitumen mix

gradation of sand

types of bitumen or binder

composition of sand bitumen mix.

results of Marshall tests.

Characteristics of prime coating

Characteristics of HDPE sheet

Characteristics of geotextile filter cloth membrane

Construction of the Tank Pad

The construction of the tank pad shall comprise the following operations.

Excavation

The soil shall be excavated down to the level indicated on the design drawings. The slope at edges of the cut shall be 1.5 (horizontal) for 1 (vertical) to a maximum height of 3 m. For permanent slopes with height differences in excess of 3 m the slope shall be split with a berm, minimum 1.5 m wide, as described in Project Specification ... “Specification for Earthworks Materials and Construction”, section 9.1.

Where the bulk or local excavation will extend below the ground water table, measures shall be taken to lower the ground water table to at least 0.5 m below the excavation level. Ground water lowering shall be carried out in accordance with Project Specification ... “Specification for Earthworks Materials and Construction”.

The excavated material shall be stored apart on site for material, which may be reused, or sent to an approved dump area for unusable material.

Compaction of the Bottom of Excavation

The surface of excavation shall be properly compacted prior to the start of filling operation. Method of filling and control of compaction and elevation shall be in accordance with paragraphs 9.3.4 through 9.3.6.

Reference shall also be made to Project Specification ... “Specification for Earthworks Materials and Construction”.

Filling

The tank foundation ring shall be made of crushed rock in accordance with Section 9.2.1. The HDPE membrane shall be covered by a 200 mm minimum thick stable permeable compacted drainage layer in accordance with Section 9.2.2 to suit the installation of the cathodic protection. The tank pad body shall be made of granular material in accordance with Section 9.2.3 below the permeable layer and compacted fine to coarse sand above the permeable layer.

These materials shall be placed in layers not thicker than 150 mm after compaction, with each layer being watered to bring it to its optimum moisture content and then compacted before the next layer is placed.

The moistening agent shall be fresh desalinated water. The spreading of the water shall be carried out using a suitable sprinkler system. The chlorides content of water shall be a maximum of 0.3%.

Method for Placing the Fill Material

The compaction shall be performed with suitable rollers: heavy pneumatic tired roller compactor or heavy vibrating compactor.

The equipment used: type, quality, number, etc. must receive approval from CONTRACTOR prior to use.

The number of passes shall be determined after trial tests, in agreement with CONTRACTOR. The compaction operation shall start from the external boundary of the portion to be treated towards the centre, along the radial direction of the slope of the pad.

Reference shall also be made to Project Specification ... “Specification for Earthworks Materials and Construction”.

Controls

Control checks shall be carried out at the following frequency:

On the fill material

Sieve analysis        }

Moisture content        }

Atterberg limits        }    for each 500 m3 of material

Salt content            }

Sand equivalent        }

Compaction Controls

Density measurements shall be performed on site by nuclear density gauge or by the rubber balloon method or any other relevant method adapted to the nature of the soil and described in international codes (ASTM) and approved by CONTRACTOR.

CONTRACTOR shall approve the type of equipment.

These tests shall be carried out on the graded tank foundation and for each layer of compacted soil after compaction on the basis of one test per 500 m² (with a minimum value of 3 tests) at locations defined by CONTRACTOR.

In addition to density measurements:

Plate loading tests shall be performed on the graded (excavated) tank foundation base before the placement of the first fill layer and on the fill layers with the following procedure based on the plate diameter.

For plate 300 mm diameter : tests every two (2) spread layers

For plate 450 mm diameter : tests every three (3) spread layers

For plate 600 mm diameter (and more) : tests every four (4) spread layers

On the excavated tank base, and on each tested layers, two (2) plate loading tests shall be performed with pressure varying from 0.0 to 0.3 MN/m² (in one single stage) for small tanks

(tanks with diameter ≤ 30 m) and four (4) plate loading tests for large tanks (tanks with diameter >30 m).

CONTRACTOR shall indicate the location of these plate loading tests, which shall cover the entire surface of the layer.

Results

Density measurements

The value of 95% of MDD (Maximum Dry Density - Modified Proctor) according to ASTM D 1557 shall be obtained for all measurements at the graded tank foundation level and in the tank pad foundation.

Plate loading tests

The elastic modulus of soil shall be:

> 30 MN/m² for the graded excavated tank foundation base and internal filling.

> 50 MN/m² for the tank pad foundation ring (but > 70 MN/m² for the final layer at top) For the design, the following formula shall be used:

E = 1.5Q * B(1 - u2)

2 s

With:

E:    elastic modulus (MN/m²)

s:    settlement (m)

B:    plate diameter (m)

u:    Poisson's coefficient = 0.3

Q:    stress under the plate (MN/m²)

Elevation and Thickness Controls

The fill area shall be controlled on a grid of 10 x 10 m.

The maximum acceptable variation of thickness in relation to the prescribed thickness shall be ± 50 mm (for each layer).

The maximum acceptable variation of levels in relation to the finished prescribed levels shall be:

±13 mm at the base of the surfacing layers (sand bitumen and sand / bituminous / cement).

Where a concrete ringwall is provided under the shell, the top of the ringwall shall be within ± 3 mm in any 10 m of the circumference and within ± 6 mm in the total circumference measured from the average elevation.

Sand Surfacing

The surface of the tank foundation ring in crushed rock, shall be closed with fine sand in order to obtain a smooth surface before installation of geotextile, HDPE membrane and cathodic protection system. Sand in accordance with paragraph 9.2.2.1 may be used for this purpose. Compaction shall be with a light or medium compactor.

Prime Coating

Before sand bitumen or oily sand and concrete covering surfacing is done, the top surface and the slope of the tank pad shall be sealed with cut back to be applied on damp surfaces.

Cut back in accordance with paragraph 9.2.3 shall be spread at a rate of 1.5 to 2.0 kg/m². The quantity shall be determined by the amount absorbed by the material of the tank pad over a period of 8 hours.

The prime coat shall penetrate 1 to 2 cm into the compacted fill. The pouring equipment shall be equipped with a device allowing for uniform covering of sealer on an adjustable width and with a proportioning pump allowing for a constant pressure pouring of the seal.

Overproofing of the sealing coat shall be avoided on longitudinal joints. Traffic shall be forbidden on the sealing coat during drying period. In areas where overpouring of prime coat occurred, the excess shall be broomed or raked away and surface properly levelled.

Surfacing of the Tank Pad Foundation

Material

Surfacing material shall be sand bitumen or oily sand and concrete covering. It shall be laid on compacted primed fill. The surfacing material shall cover the tank foundation to 1.5 m outside of the tank pad foundation.

Sand Bitumen or Oily Sand

Sand bitumen or oily sand in accordance with paragraphs 9.2.2 or 9.2.3 shall be compacted using a light or medium weight roller.

Concrete surfacing

Outside sand bitumen (or oily sand) the top and side slopes of the tank pad foundations shall be covered with 100 mm thick concrete reinforced with one layer of wire mesh on a geotextile layer. Concrete and wire mesh shall be in accordance with the project specification ... “Specification for Concrete Works”, geotextile shall be in accordance with paragraph 9.2.6.

Control of Thickness for Surfacing

The surfacing thickness shall be controlled:

With a metallic rod while spreading is done and before compaction.

On the border of the layer just spread and compacted.

With core sampling.

The required tolerances are as follows:

Theoretical thickness :

5 cm for the sand bitumen or oily sand.

Absolute minimum thickness :

4 cm for the sand bitumen or oily sand.

Maximum thickness :

5.5 cm for the sand bitumen or oily sand.

Finally, the mean thickness obtained by dividing the installed tonnage by the surfaced area shall be calculated to verify if the thickness is within ± 10 % of the theoretical one.

Leak Detection Pipes

Leak detection pipes shall be placed in accordance with the drawing. They shall project from the external face of the tank pad foundations for a minimum of 100 mm.

Concrete Works

All concrete works (concrete ring wall, stairways…) shall be in accordance with the Project Specification ... “Specification for Concrete Works.”

Tolerances for Construction

Tolerances shall be in accordance with API STD 650 - Chapter 5.5.5.

Cathodic Protection

Above ground storage tanks shall be provided with an impressed current cathodic protection system to protect the underside of the tank plates.

The final arrangement of cathodic protection system is to be finalised during the detail engineering phase.

Protection during Construction

For the construction of the tank, the side of the tank foundation shall be protected with a 2 m wide embankment. A geotextile membrane or polyethylene sheet shall be placed between the tank foundation and this embankment. This embankment (including the geotextile or polyethylene sheet) shall be removed after the water test at the end of the construction.

This embankment shall be made of material extracted during the excavation.

No heavy compaction is required.

TANK DIKES

General Hydrocarbon Tanks

These tanks shall be enclosed in a bunded area with separate compartments if required.

In case the tank bunded areas are to backfilled or cut the corresponding earthworks shall be in accordance with ... “Specification for Earthworks Materials and Construction”. The finished level of the tank dike shall be provided with a minimum slope of 1% going down from the tank pad foundation to the bund wall base.

The dike floor shall be covered by a concrete paving with a thickness of 100 mm in accordance with “Light duty paving” described in job specification ... “Specification for Roads and Paving”.

Double-Shell Tanks

No dikes are to be provided for the double shell tanks, if any. A general slope shall be considered for the surface water drainage.

Water Tanks

No dikes to be provided for water tanks. A general slope shall be considered for the surface water drainage.

BUND WALLS

Description

Bund walls shall be constructed with side slopes of 2 (horizontal) for 1 (vertical). The height of the bund walls shall be determined from the volume of liquid to be retained plus a free board. With reference to project specification ... ‘Plant Layout Criteria, the effective height of the bund shall be the constructed height less an amount sufficient to allow for future consolidation, settlement (over 30 years) and possible erosion of the fill. This “freeboard allowance” shall be:

150 mm for 0.6 to 1.2 m effective height

225 mm for 1.5 m effective height

300 mm for 1.8 m effective height, plus 50 mm for each 0.3 m of height over 1.8 m.

The minimum width at the top of bund walls shall be 0.6 m. The final arrangement of bund walls is to be finalised during the detail engineering phase.

No bund walls shall be considered for double shell tanks, if any, and water tanks. Preferably, no pipe shall penetrate the bundwall. Should such penetration be unavoidable, construction details shall be developed to ensure that the wall remains leak proof and they shall be submitted to CONTRACTOR for approval.

In the utilities area, concrete walls may replace bund walls.

Construction

Sloping ground shall be graded to provide a good key. The overburden shall be removed down to approved formation level, to effect a good key. The grade below the bund walls shall be scarified to a depth of 150 - 300 mm, moisture conditioned and compacted to an average density of not less than 95% of the maximum dry density (MDD), with no individual test result less than 90% of MDD, as per ASTM D 1557 (Modified Proctor). Bund walls shall be made with natural soil (sandy gravels) but shall not contain more than 2% of organic matter or any other detrimental elements.

Fill in bund walls shall be deposited in layers not exceeding 200 mm loose depth, moisture conditioned and compacted to an average density of not less than 90% of MDD, with no individual test result less than 85% of MDD, as per ASTM D1557 (Modified Proctor). Compaction tests for bunds shall not be less than one set of 3 No. field density tests per 100 metre length of bund or per 200 m3 of soil.

Bund walls shall be constructed oversize (minimum 0.5 m) and trimmed to the profiles shown on drawings following compaction.

Any openings formed or left for pipelines or other purposes shall be terraced at 200 mm vertical intervals. Each terrace shall be 600 mm wide with 30° slope between terraces. Compacted material adjoining such openings shall be adequately protected against ingress of water, and the openings shall be filled and thoroughly compacted to the same consistency as the remainder of the bund.

The internal and external face and top surface of the bundwall shall be lined with 100 mm thick concrete reinforced with one layer of mesh, as shown on Earth Bund Wall – Typical Drawing ... Concrete shall be in accordance with Project Specification ... “Specification for Concrete Works”.

Concrete layer (100 mm thick) and joints shall be in accordance with “Light duty paving”, detailed in specification ... “Specification for Roads and Paving”.

[Deleted]. The external face shall incorporate one line of weepholes.  A 100 mm diameter PVC or HDPE pipe sleeve complete with 25 mm inside diameter internal PVC tell tale drain pipe shall be approximately 500 mm long at 1 (Vertical) for 10 (horizontal) slope, located 100 mm above the base of bund walls at 3 m maximum centres as shown on Earth Bund Wall – Typical Drawing ....

Bund walls shall be properly shaped to the required elevations. The elevation of any point and the line of any edge or centre of the bund walls shall conform to that shown on the drawings within the tolerances stated in the following table.


فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018