مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی با مقطع Z

فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی با مقطع Z:

Two Sag Rod / Three Sag Rod

سوله ها سازه هایی هستند که در مواقعی که نیاز یه یک فضای بزرگ جهت بهره برداری می باشد مورد استفاده قرار می گیرند. از انواع آن می توان به سوله های ورزشی، انباری، آشیانه هواپیما، تعمیرگاه ها، فروشگاه ها، مرغداری ها و یا کارخانه ها اشاره نمود. سوله ها سازه هایی فلزی هستند که دارای سقف شیبدار می باشند. اجزاء اصلی یک سوله شامل موارد زیر می گردد:

قاب های اصلی: شامل تیرها (Rafter) و ستونها، که عمدتاً به صورت غیر منشوری طراحی و اجرا می شوند. تیرها و ستونهای غیر منشوری ابتدائاً ورق های فلزی هستند که متناسب با طراحی صورت گرفته بریده شده و سپس به هم جوش می گردند.

وال پست: وال پستها ستونهای فرعی هستند که جهت نگهداری سقف سوله های با دهانه بزرگ و یا به منظور اجرای درب های بزرگ سوله مورد استفاده قرار می گیرند.

بادبند: در سوله ها از هر دو نوع بادبند افقی و قائم استفاده می شود. بادبندهای افقی جهت سقفها و بادبندهای قائم میان ستونها استفاده می شوند. وظیفه اصلی آنها ایجاد قاب های ساده جهت تحمل بارهای جانبی و همچنین پایداری و یکپارچگی سازه سوله می باشد. از انواع متداول پروفیل های مورد استفاده جهت بادبند ها می توان به میل مهار، مقاطع دوبل نبشی، دوبل ناودانی، قوطی و لوله اشاره نمود.

پرلین: مقاطع محوری که در سقف و دیواره های سوله جهت اجرای پوشش ها اجرا می شوند. استفاده از مقاطع سرد نورد شده مثل مقاطع Z به سبب سبکی بیشتر متداولتر است. پرلین ها معمولاً از دو یا سه نقطه توسط میل مهارهایی به نام Sag Rod مهار می شوند.

فایل اکسل پیش رو جهت طراحی پرلین های دارای دو یا سه Sag rod تهیه و ارائه شده است.فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی با مقطع Z

فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی با مقطع Z

فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی با مقطع Zمورد تأیید و استفاده شرکت های معتبر

شامل: فایل اکسل طراحی

گروه نرم افزاری دیتاسرا

www.datasara.com


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۴/۱۳ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی با مقطع Z حجم: 24.53 کیلوبایت قیمت: 6500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

 برچسب ها: 

فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی با مقطع Z

اکسل طراحی

excel طراحی

فایل اکسل طراحی

خرید اکسل طراحی

فروش اکسل طراحی

فایل excel طراحی

خرید excel طراحی

فروش excel طراحی

دانلود اکسل طراحی

دریافت اکسل طراحی

دانلود excel طراحی

دریافت excel طراحی

خرید فایل اکسل طراحی

فروش فایل اکسل طراحی

نمونه فایل اکسل طراحی

خرید فایل excel طراحی

فروش فایل excel طراحی

نمونه فایل excel طراحی

دانلود فایل اکسل طراحی

دریافت فایل اکسل طراحی

دانلود فایل excel طراحی

دریافت فایل excel طراحی

خرید نمونه فایل اکسل طراحی

فروش نمونه فایل اکسل طراحی

خرید نمونه فایل excel طراحی

فروش نمونه فایل excel طراحی

دانلود نمونه فایل اکسل طراحی

دریافت نمونه فایل اکسل طراحی

اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

دانلود نمونه فایل excel طراحی

دریافت نمونه فایل excel طراحی

excel طراحی پرلین سقف شیروانی

اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

خرید اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

فروش اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی

خرید excel طراحی پرلین سقف شیروانی

فروش excel طراحی پرلین سقف شیروانی

دانلود اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

دریافت اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

دانلود excel طراحی پرلین سقف شیروانی

دریافت excel طراحی پرلین سقف شیروانی

فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

خرید اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

فروش اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

خرید فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

فروش فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

خرید excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

فروش excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

نمونه فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

خرید فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی

فروش فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی

دانلود اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

دریافت اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

نمونه فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی

دانلود فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

دریافت فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

دانلود excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

دریافت excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

دانلود فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی

دریافت فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی

خرید فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

فروش فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

نمونه فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

خرید اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

فروش اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

نمونه فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

خرید فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

فروش فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

نمونه فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

خرید نمونه فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

خرید excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

فروش نمونه فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

فروش excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

نمونه فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

دانلود فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

دریافت فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

خرید نمونه فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی

دانلود اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دریافت اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

فروش نمونه فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی

دانلود فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

دریافت فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

دانلود نمونه فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

دانلود excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دریافت نمونه فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی

دریافت excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دانلود نمونه فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی

دریافت نمونه فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی

خرید فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

فروش فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

خرید نمونه فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

فروش نمونه فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

نمونه فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

خرید فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

خرید نمونه فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

فروش فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

فروش نمونه فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

نمونه فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دانلود فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دریافت فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

نمونه فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دانلود نمونه فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

دریافت نمونه فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی

دانلود فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دانلود نمونه فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

دریافت فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دریافت نمونه فایل excel طراحی پرلین های سقف شیروانی

خرید نمونه فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

فروش نمونه فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

خرید نمونه فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

فروش نمونه فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دانلود نمونه فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دریافت نمونه فایل اکسل طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دانلود نمونه فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

دریافت نمونه فایل excel طراحی پرلین سقف شیروانی با مقطع z

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018